Miljö


Miljöarbetet – en viktig del av SBF och Krokoms Motorklubb


Bilen har en mer än hundraårig historia. Den innebar en stor positiv förändring för stora delar av befolkningen i många länder. Så även i Sverige. Bilen skapade förutsättningar för en större rörlighet och upplevdes att ge en ökad frihet för de enskilda personerna. Under 1960-talet började dock bilen ifrågasättas, främst ur miljösynpunkt. Det gick så långt att bilen blev en form av symbol för miljöförstöring oavsett om bilen medverkat till all miljöpåverkan den påstods förorsaka eller inte.


Det ledde till att bilsporten fick allt svårare att bedriva sin verksamhet och fler och fler restriktioner började införas. Det fanns till och med en motion i Riksdagen om att all motorsport borde förbjudas!


Som tur var tillträdde Gunnar Elmgren som Förbundsdirektör 1990 för Svenska Bilsportförbundet och tog då upp frågan om hur vi skulle hantera miljöfrågorna och att bilsporten ifrågasattes på grund av bilen som negativ miljösymbol. Vid valet mellan att bara försvara bilens existens och att göra något åt det valde SBF att besluta om ta tag i miljöfrågorna och att införa en Miljöpolicy. Miljöpolicyn har inneburit att bilsporten under närmare två decennier haft miljöfrågorna med som en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Därför har vi nu en miljökommitté och en rörelse som aktivt arbetar med miljöfrågor och bilsportens framtid som en miljötänkande organisation.


Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy


Verksamheten

•Svenska Bilsportförbundets verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

•Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

•Svenska Bilsportförbundets klubbar, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

 

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att

•vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön

•använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön

•anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden

•alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten

•handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar

•efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats

•förebygga miljöolyckor

 

Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att

•vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter

•på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon

•genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande

•aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt

•ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt samt gör en sammanställning av de miljömärkta varor och tjänster man köpt.


Den här länken tar dig till SBF miljöarbete för motorklubbar

Läs mer här.......